Nyheter

Plan går vidare för bostäder i kvarteret Älgoxen i Umeå

I kvarteret Älgoxen, Öst på stan, planeras det för fler bostäder. Detaljplanen har nyligen varit på samråd och kommunstyrelsens planeringsutskott i Umeå kommun är fortsatt positiv till förslaget som nu går vidare i processen. Planen ska ställas ut för att granskas igen efter sommaren.
Planen innebär bland annat att kvarteret förtätas, friliggande tvåvåningshus från 1940-talet ersätts av sammanbyggda flerfamiljshus med fyra till sex våningar och cirka 30–35 lägenheter. Den högsta byggnadshöjden i kvarteret blir 15,5 meter, vilket motsvarar byggnadernas höjd på andra sidan Järnvägsgatan.
Fler boende i stadsdelen kan innebära mer trafik, antalet parkeringsplatser ska till exempel fördubblas. Men, befintliga gator bedöms klara av ökad trafik och kommer inte att byggas om, enligt planen.
Friytan i kvarteret kommer enligt förslaget att öka jämfört med i dag, men når inte en tredjedel av bostadsytan som översiktsplanen föreskriver. Men, det går att göra avsteg från det med åtgärder som höjer utemiljöns kvalitet. Ett exempel är att skapa möjligheter för lek och rekreation för barn, så det kommer att bli en viktig del av den fortsatta planeringen.
Byggnader intill med kulturhistoriska bevarandevärden bedöms inte bli negativt påverkade av detaljplanen. Länsstyrelsen har lämnat synpunkter på att planen ändå kan påverka kvarterets karaktär och det så kallade riksintresset.
– Vi ska titta på det och se vilka kompletteringar vi kan göra för att komma överens med länsstyrelsen, säger Tomas Strömberg, stadsarkitekt.
Detaljplanen för Älgoxen stoppades tidigare, under hösten 2018, på grund av risk för en jävsituation, men arbetet började på nytt efter årsskiftet. Nu kommer synpunkter från samrådet att vägas in i det fortsatta planarbetet och sedan ställs planen ut för att granskas igen någon gång efter sommaren.