Nyheter

Malmövänstern motionerar: Markupplåtelsepolicy för billigare hyror

Utförsäljningen av kommunal mark är på en hög nivå i Malmö. Kortsiktigt drar det in stora summor till kommunen, men i ett vidare perspektiv skapar utförsäljningen flera problem. Vänsterpartiet Malmö lämnade därför idag in en motion om markupplåtelsepolicy för god ekonomi, god stadsplanering och billigare hyror.
– Vi i vänsterpartiet tycker att Malmöborna är värda ett Malmö där alla har råd att bo, säger Boel Pettersson (V), en av motionärerna.
Vänsterpartiet är kritiska till styrets iver att sälja av mark. Genom att sälja mark går kommunen miste om den värdeökning som en exploatering ger, tomträttsavgälder skulle istället ge kommunen stabila inkomster även i framtiden.
– Med dagens markanvisningspolicy får Malmö stad inte del i den värdeökning som en exploatering ger, samtidigt förlorar kommunen kontrollen över marken och måste ibland betala dyrt när marken åter behövs. Malmö vinner idag kortsiktigt miljoner genom markförsäljning, istället för de långsiktigt stabila intäkter som tomträttsupplåtelse skulle ge. Malmö behöver en markanvisningspolicy som gagnar malmöborna och stadens utveckling, säger Anders Andersson (V) kommunalråd.
– Att sälja ut mark är en dålig investering för Malmöborna, det visar på den politiska ledningens kortsiktiga lösningar som skapar mer osäkerhet än stabilitet. Att sälja ut mark är att ge ut kommunens tillgångar och släppa kontrollen över stadsplaneringen. Det leder till att kommunen inte har kontroll över vad som byggs och av vem, vinstintressen står över människors behov av bostad, säger Boel Pettersson (V).
Marken är en av malmöbornas viktigaste tillgångar och en garant för god ekonomi och samhällsutveckling. Med nuvarande markanvisningspolicy för Malmö stad är det upp till exploatören att välja upplåtelseform. Kommunen har helt frånsagt sig möjligheten att stoppa utförsäljningen av kommunal mark.
Vänsterpartiet menar att kommunen skall återgå till att ha kontroll över sin mark och avgöra upplåtelseform från fall till fall. Den normala upplåtelseformen skall vara tomträtt.
– Vi i Vänterpartiet vill att staden ska behålla marken och istället hyra ut den och på så vis behålla kontrollen och säkra en jämn långsiktig inkomst som det går att planera långsiktiga beslut utifrån för Malmöbornas bästa, avslutar Boel Pettersson (V).