Nyheter

Samråd för planerat äldrecenter på Väst-Teg i Umeå

Mellan Verkstadsgatan och Bokvägen på Väst-Teg planeras för cirka 380 nya lägenheter. En större del av lägenheterna är anpassade för äldre. Det är Bostaden som ska bygga bostäder i form av seniorboenden, trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden. Arbetet med en ny detaljplan pågår och ett planförslag finns på samråd fram till 17 april.
– Planen kommer göra det möjligt att bygga många lägenheter i ett centralt läge på Teg. Exploateringen blir större än vad som är vanligt i området men ambitionen är att bebyggelsen ska harmonisera med befintlig bebyggelse, säger Jonas Söderlind, planarkitekt.
Se planförslaget i 3D
www.umea.se/vasterteg finns mer information och samtliga handlingar som hör till arbetet med detaljplanen. På projektsidan finns även möjlighet att ta del av projektet i kommunens 3D-karta. I den kan man se ungefär hur det är tänkt att de nya byggnaderna ska se ut och hur de förhåller sig till omgivningen.
Mer om planförslaget
De nya byggnaderna kommer att vara tre till sex våningar höga. Fem byggnader står med gavelfasad mot Bokvägen. Mot Verkstadsgatan planeras två större bostadshus i fem till sex våningar. Bostädernas länkas samman med en lägre del som kan inredas med gemenskapslokaler. Utemiljön ska kännetecknas av genomsiktlighet och bostäder placeras så de får mycket ljusinsläpp. Till husen hör ett stort underjordiskt garage och gemenskapslokaler. Det finns planer på att utveckla den befintliga parken i norra delen av planområdet.
Området är planerat att vara klart etappvis under 2022/2023.
Illustration av området: Arkinova Arkitekter