Nyheter

Eltrenderna som kopplar greppet 2019

Framtiden ter sig allt mer elektrisk och 2019 blir inget undantag. Klimatförändringarna fortsätter att driva världen bort från fossila bränslen mot förnybara – och takten i den pågående energirevolutionen ökar. Men vad kan vi förvänta oss av elåret 2019? Eaton har noterat ett antal trender på elmarknaden.
Elbilar växer explosionsartat – infrastrukturen måste hänga med
Marknaderna för eldrivna fordon fortsätter att växa, samtidigt som fler modeller lanseras och laddningsinfrastrukturen utökas. Det påverkar i sin tur distributionen av el och hanteringen av infrastruktur. Elnätsoperatörer, kommuner, kommersiella byggbolag, utvecklare och andra intressenter behöver därför anpassa sig så att elfordonen kan laddas. En färsk rapport från Aurora Energy Research och Eaton visar att arbetet med att utveckla infrastrukturen för att ladda miljontals elfordon kan bli en marknadsmöjlighet värd 14 miljarder euro bara i Storbritannien och Tyskland.
Smart laddning och batteriförvaring är nyckeln till att göra denna utveckling möjlig.
Europa är det nya lokomotivet för förnyelsebar energi
Förnybara energikällor kommer att strömma allt mer genom våra elnät. Eatons studie i samarbete med Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 2018 visar exempelvis att vi redan har nått den första brytpunkten i Europa, där vind- och solkraft är de billigaste alternativen för ny energigenerering. Enligt studien innebär fallande kostnader att utvecklingen mot mer förnybar energi lär fortsätta. Studien betonar även behovet av flexibilitet för att hantera elsystemen.
– Med hjälp av nya eller redan installerade UPS-system från exempelvis Eaton kan man reglera frekvensen i elnätet när behov uppstår. Det möjliggör inte bara en snabbare omställning till mer förnybar energi utan genererar också intäkter för anläggningens ägare. Det kommer således att bli lönsamt för de företag som redan gjort en stor investering i UPS-system då de kan lagra el och därmed minska sina elkostnader, säger Roger Kvist, VD för Eaton i Sverige.
Bolagsjättarna tar större ansvar för att rädda klimatet
Globala bolagsjättar som bland annat Apple, Google och IKEA har anslutit sig till The Climate Groups miljöinitiativ RE100. Den här kampanjen arbetar för att 100 av världens mest inflytelserika företag ska använda 100 procent förnyelsebar energi år 2020. Initiativ av den här typen har lett till att allt fler långsiktiga energiköpsavtal har ingåtts, vilket möjliggör mindre klimatpåverkan. På det här sättet kan företag i princip direkt finansiera byggandet av kraftverk som generar förnybar energi genom att förbinda sig att köpa den rena el som genereras. Energiköpsavtal har blivit allt mer tillgängliga i USA och nu även i Europa.
Vind- och solkraft slår sig in på elbörsen
I länder runt om i Europa börjar kommersiella kraftverk som generar förnybar energi konkurrera på elbörsen. Tack vare att kraftverken kan lagra energi kan de handla med sin el och dra nytta av perioder då grossisttaxorna är höga, och på så vis öka avkastningen.
Nya aggressiva mål ska stoppa den globala uppvärmningen
Efter klimatmötet COP21 i Paris 2015 har i stort sett alla världens nationer förbundit sig till aggressiva mål för koldioxidreduktion, det som senare kom att kallas Parisavtalet. Och så sent som i oktober 2018 offentliggjorde FN:s klimatpanel (IPCC) en specialrapport om konsekvenserna av den globala uppvärmningen. I den betonar IPCC att det krävs dramatiska åtgärder under de närmaste tio åren, för att uppnå målet att temperaturhöjningen inte ska bli större än 1,5 grader. Rapporten visar också att vi redan ser följderna från den global uppvärmningen med mer extremt väder och stigande havsnivåer. Nästa klimatkonferens COP25 arrangeras i Chile i november 2019. Där ska länderna bland annat enas om nya utsläppskrediter och se till så att det senaste regelverket, som länderna enades om under COP24 i december i fjol, hålls.
Eatons elverksamhet är globalt ledande med expertis inom kraftdistribution och kretsskydd, avbrottsfri kraft, styrning och automatisering, belysning och säkerhet, konstruktionslösningar och kopplingsenheter, lösningar för tuffa och farliga miljöer samt tekniska tjänster. Eaton är genom sina globala lösningar utrustat för att svara på de viktigaste utmaningar inom strömhantering som vi har idag.