Nyheter

Mycket att vinna på att återvinna plaströr

Nya rör kan produceras av rör från byggavfall, det har visats inom projektet REPIPE. Besparingspotentialen är cirka 50 miljoner kronor per år om spillet materialåtervinns och för klimatet är besparingen cirka 10 000 ton CO2-ekvivalenter per år.
I Sverige installeras varje år stora mängder plaströr vid underhåll och nybyggnation av infrastruktur och byggnader. Samtidigt skapas omkring 5 000 ton spill. Vid bergvärmeborrning används nytillverkade rör endast några timmar innan de kasseras. I huvudsak går plastspillet till energiutvinning, trots att rören är av högkvalitativ plast som högdensitetspolyeten (HDPE), polypropen (PP) och polyvinklorid (PVC). Plaster som skulle kunna materialåtervinnas till nya rör.
Innovationsprojektet REPIPE, som finansierats av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, har haft som syfte att ta fram nya kostnads- och resurseffektiva lösningar för insamling, sortering och materialåtervinning av plaströr.
– Besparingspotentialen är cirka 50 miljoner kronor per år om spillet materialåtervinns istället för att bara utvinna energin. För klimatet är besparingen cirka 10 000 ton CO2-ekvivalenter per år. Det visar de beräkningar Chalmers Industriteknik och RISE har kommit fram till i projektet, säger Annika Boss, forskare på RISE och projektledare för REPIPE.
För att ta tillvara plastens värde har en ny insamlingsmodell tagits fram och flera framgångsrika försök har utförts i samarbete med Renova, byggentreprenörer, NCC Recycling, Novoplast samt rörtillverkarna Uponor och A-Plast AB. Rörspill har samlats in, sorterats och tillverkats till nya optokabelrör och kabelskyddsrör.
– Jag är mycket positivt överraskad av den höga kvaliteten på plasten. Först var jag skeptiskt till att mata den kvarnade plasten direkt i utrustningen men det fungerade helt problemfritt. Nu hoppas vi bara kunna få tillgång till mer återvunnet rörmaterial, säger Jari Purtsi på rörtillverkaren A-Plast AB.
Utmaningarna är nu främst att öka insamlingen och hitta en effektiv logistik.
– Målet är att de rör som kommer in till Renova ska materialåtervinnas och vi vill också verka för att insamlingen av rör ska öka, säger Davis Dalek på Renova i Göteborg.
Energimyndigheten har beviljat finansiering för en fortsättning av projektet, nu kallat REPIPE-demo. Under de kommande två åren kommer 30 företag i hela värdekedjan samarbeta för att i större skala demonstrera insamling, sortering och återvinning av plast från rör i Sveriges södra och mellersta delar. Målet är att ge kunskap för att öka insamlingsgraden och förbättra sorteringen, effektivisera transporter och logistik samt få effektivare materialåtervinning. Man vill också hitta fler möjliga användningsområden för återvunnen rörplast.
Bild: RE:Source