Nyheter

Boverkets flödeskrav på golvbrunnar i våtrum

JAFO får emellanåt frågor kring val/flödesdimensionering av golvbrunnar från både föreskrivande led, exempelvis VS-projektörer, byggkonstruktörer och arkitekter samt från entreprenörer där man i  dessa diskussioner uppmärksammat att de inte alltid känner till Boverkets krav på en normflödesberäkning och vad detta innebär för val av en lämplig golvbrunn.
Om inte dessa lagkrav beaktas i val av golvbrunn finns risk att en golvbrunn med för liten flödeskapacitet väljes. Konsekvensen av en golvbrunn med för liten flödeskapacitet innebär ökad risk för att vattnet inte rinner undan tillräckligt snabbt, vilket i sin tur kan leda till översvämning. Boverket skriver i 6:641 Installationer för spillvatten:
”Spillvatteninstallationer skall utföras så att de kontinuerligt kan avleda ett spillvattenflöde på 150% av de tillhörande tappställenas rekommenderade normflöden. Spillvattenflödet får dock inte vara mindre än att det kan föra bort sådana föroreningar för vilka installationen är avsedd.”