Nyheter

Renat med backspolning

QTF avgasar och renar systemvätska i VVS-system med QTF-metoden. Ibland har magnetit och partiklar satt sig så hårt i systemväggar och små rör att filtreringen behöver kompletteras. Hela eller delar av systemet måste renspolas för att få loss partiklarna. Då tas backspolaren fram.
Backpolningsutrustningen består av en egenutvecklad flödesriktare som växelvis vänder flödet i båda riktningarna, tjugotums påsfilter med separat magnetitfilter och en pumpenhet med vilken trycket kontrolleras och ändras efter behov. Intervallerna på flödesriktningen ställs in så att systemvätskan passerar filtren innan den vänder och spolar loss föroreningar åt andra hållet.
När systemdelar är helt igensatta eller visar tecken på extremt hård nedsmutsning används backspolare för att få loss den värsta och hårt sittande smutsen.
Efter spolningen kontrolleras filterpåsar och magnetitfilter och bedömning görs om fortsatt backspolning, efterfiltrering eller om systemet är färdigbehandlat.
Vanligtvis förfiltreras ett smutsigt system innan snabbavgasning påbörjas. Dels för att kontrollera hur smutsigt systemet är, men också för att skydda snabbavgasaren från igensättning. Vanlig filtrering körs oftast med ett tjugotumsfilter, men kan ökas med ända upp till 4 filter, beroende på nedsmutsning och systemstorlek. Varje filtertub har ett separat magnetitfilter med kraftig magnetstav. Efter avgasning släpper oftast mer av den befintliga magnetiten från systemväggarna och efterfiltrering körs tills systemet är fritt från magnetit och föroreningar.
Bilden:
När reningen kräver rejäla doningar kommer backspolningsutrustningen fram.
Bild: QTF