Nyheter

Fastighetsägarna överlämnar färdplan för klimatpositiv uppvärmning av byggnader till regeringen

Uppvärmningen av byggnader ska gå från att vara fossilfri till att bli klimatpositiv, där utsläppen inte bara är fossilfria utan där koldioxid också samlas in. Det är innebörden av uppvärmningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram av leverantörer av värme och företrädare för fastighetsbranschen och som idag överlämnas till regeringen av Fastighetsägarna.
Färdplanen för uppvärmningssektorn är en del av Fossilfritt Sveriges arbete för att Sverige ska bli fritt från fossila utsläpp. Målsättningen med färdplanen är att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri 2030. Till 2045 ska uppvärmningssektorn dessutom gå från att vara fri från fossila utsläpp till att vara en koldioxidsänkare som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Samverkan är ett viktigt medel för att nå denna vision.
– Uppvärmningssektorn i Sverige är unik i hur den redan nu med hjälp av biobränslen och energiåtervinning blivit i praktiken fossilfri. Nu är utmaningen att gå från att nolla koldioxidutsläppen till att fånga in och binda koldioxid och på det sättet bli klimatpositiv, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
Färdplanen för fossilfri uppvärmning har tagits fram i samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden (fjärrvärmeföretag, värmepumpsföretag, biobränsleföretag, fastighetsägare och byggherrar, kommuner, landsting och regioner). Huvudfokus i färdplanen är att helt fasa ut användningen av återstående fossila bränslen i värmeproduktionen samt intensifiera energieffektiviseringen i nya och renoverade fastigheter.
– Det gläder mig mycket att vi tagit fram denna färdplan tillsammans med leverantörer av värme och producenter av värmepumpar. Det ger oss goda förutsättningar att nå visionen. Men alla måste göra sitt och vi behöver rätt förutsättningar, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige.
När Reinhold Lennebo på onsdagen lämnade över färdplanen till ministrarna Isabella Lövin och Ibrahim Baylan var därför budskapet till beslutsfattarna att:
Fokusera på effektfrågan i hela energisystemet
Formulera byggreglerna så att de inte styr val av uppvärmningsform
Ge stöd till innovativ forskning som stöder ny teknik
– Fastighetsbranschen har genom sin unika roll en nyckelroll i att skapa ett hållbart samhälle. Vi vill möjliggöra en hållbar omställning genom ledarskap och kunskapsspridning inom fastighetsbranschen, avslutar Reinhold Lennebo.