Nyheter

Få koll på de viktigaste bostadsfrågorna

Det sker mycket inom bostadsvärlden, inte minst för landets bostadsrättsföreningar. Ökade krav på hållbarhetsutveckling och nya digitala lösningar är ständigt på tapeten. Detta ställer höga krav på att de som sitter i styrelsen håller sig uppdaterade. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB upplyser om det senaste årets lagförändringar och kommande lagförslag som kan komma att påverka bostadsrättsföreningar.
Att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse kan vara både svårt och tidskrävande och det gäller att ha koll
på såväl nya som kommande bestämmelser. Styrelsens beslut är av stor betydelse och kan påverka hela
fastigheten. Så hur ska du som sitter i en bostadsrättsstyrelse gå tillväga och vad behöver du känna till för
att ta rätt beslut för er förening?
– Under 2018 trädde flera viktiga lagändringar i kraft som kan komma att påverka bostadsrättsföreningar. Bland annat en bestämmelse i folkbokföringslagen där lämnandet av falska uppgifter ska kunna straffas med böter eller fängelse. En annan stor snackis ifjol var GDPR, vilket är en av de viktigare lagarna för bostadsrättsföreningar att anpassa sig efter då de hanterar och ansvarar för mängder av uppgifter om de boende. Vi ser även flera punkter i Januariavtalet som ligger till grund för regeringskansliets arbete med bland annat en ny hyresmodell och regelförenklingar inom plan- och bygglagstiftningen som berör bostadsrättsföreningar och som kan komma att leda till lagändringar på sikt, säger Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
För att underlätta styrelsearbetet har SBC initierat en webbutbildning där styrelsemedlemmar kan testa
sina kunskaper samt fördjupa kunskaperna i föreningsstyrning och styrelsearbete.
– För snart två år sedan lanserade vi styrelsecertifieringen, en utbildning för styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar. Och vi ser tydligt var kunskapen brister. Det handlar mestadels om styrelser som felprioriterar, har för många och för långa möten samt att kunskapen brister inom juridiska, såväl som ekonomiska frågor. Medlemmar i bostadsrättsstyrelser byts ofta ut, vilket resulterar i kompetensförlust och i stället för att arbeta långsiktigt hamnar fokus på att släcka bränder. Man måste dock inte kunna allt. SBC hjälper tusentals bostadsrättsföreningar runt om i landet med rådgivning inom såväl ekonomisk och teknisk förvalting som juridisk rådgivning, säger Helena Klåvus, CIO på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
SBC tipsar: Lagar som trätt i kraft under 2018 eller kan komma att träda i kraft under 2019:
Kamerabevakning: Regeringen uppdaterade under 2018 den tidigare kamerabevakningslagen för att
underlätta övervakning i gemensamma utrymmen i bostadsrättföreningen.
Slopat bygglov på solpaneler: Bygglovet för att montera solcellspaneler och solfångare som följer
byggnadens form inom ett detaljplanerat område slopades den första augusti 2018.
Producentansvar: Regeringen fattade i somras beslut om nya regler kring sopsortering. Syftet var att göra
det enklare för hushållen att källsortera. Dessa regler trädde i kraft januari 2019.
Förenklat byggande: Enligt januariavtalet föreslås regelförenklingar för att underlätta och förkorta
planprocessen och därmed göra byggandet snabbare och billigare. En del av förslaget är att införa en
byggbefrielse för altaner. En proposition väntas våren 2019.
Registrera en ordförande: I somras kom ytterligare ändringar i lagen om ekonomiska föreningar som nu
måste registrera en styrelseordförande hos Bolagsverket. Detta ska antingen ske vid styrelseförändring
eller senast den 31 december 2019. Om inte detta görs gäller inte ändringar i styrelsen.
Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden: För att öka konsumentskyddet på bostadsmarknaden
tillsatte regeringen en utredning 2015. Utredningen stod klar våren 2017 och föreslår flera förändringar
som ska göra det lättare för bostadsrättsägare att förstå föreningens ekonomi och göra den mer
transparant. En lagändring har ännu inte trätt i kraft.