Nyheter

Dom i hovrätten efter tvist i olika domstolar i 10 år

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål mellan byggföretagaren Henrik Gustavsson och Byggnads. Hovrätten har ogillat Gustavssons skadeståndskrav helt. Gustavsson, som företräds av den organisationen Centrum för rättvisa, ska nu betala 2,7 miljoner kronor till Byggnads för rättegångskostnader. Tvisten har pågått i olika domstolar i närmare 10 år.
– I grund och botten handlar det här om vår möjlighet att få företag att teckna kollektivavtal. Det är bara så vi kan ha ordning och reda i byggbranschen, få stopp på osund konkurrens och se till att våra medlemmar får bra villkor, säger Johan Lindholm (bilden), förbundsordförande Byggnads.
– Det här är en stor seger för alla som värnar den svenska modellen och en rejäl förlust för de som vill förstöra den. Hovrättens dom innebär att frågan om stridsåtgärders lovlighet ska prövas och avgöras inom det arbetsrättsliga systemet, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.
Bakgrund och domen i korthet:
Byggnads vidtog blockad mot företaget 2006 i syfte att träffa ett sedvanligt kollektivavtal, Byggavtalet. Byggföretagaren har påstått att han inte ville träffa kollektivavtal p.g.a. att avtalet innehöll en bestämmelse om granskningsarvode som han menar stred mot Europakonventionen. Regler om granskningsarvode förekom tidigare i flera kollektivavtal, framförallt i byggbranschen, och användes till att granska att arbetsgivare betalade ut rätt lön. Sådana bestämmelser finns dock inte numera men om avgifterna bara används till granskning har de också godtagits av Europadomstolen.
Hovrättens bedömning är att kravet på granskningsarvode i och för sig strider mot Europakonventionen då det inte kan uteslutas att delar av avgifterna även gått till förbundets allmänna fackliga verksamhet. För att Byggnads ska åläggas att betala skadestånd krävs dock att förbundet agerat kvalificerat otillbörligt, vilket hovrätten anser långt ifrån varit fallet. Hovrätten beaktar att systemet med granskningsavgifter har funnits under lång tid och prövats och godtagits av Arbetsdomstolen. Domstolen menar också att det finns starka skäl att inte införa ett skadeståndsansvar för fackliga stridsåtgärder vid sidan av det arbetsrättsliga regelverket.
Foto: Byggnads