Nyheter

Kommuninvest offentliggör planer på ny grön obligation

Kommuninvest har idag offentliggjort sina planer på att emittera en ny grön obligation, den sjätte hittills och den fjärde i svenska kronor. Till ledarbanker för transaktionen har utsetts Danske Bank, Nordea och SEB.
Givet marknadsförutsättningar kan en transaktion förväntas i närtid. Transaktionsdetaljer offentliggörs närmare transaktionsdatum.
Under sitt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, inklusive förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik, vattenhantering och avfallshantering.
Per 31 december 2018 uppgick Kommuninvests portfölj av gröna lån till 26,1 (19,9) miljarder kronor, relaterat till 232 (146) investeringsprojekt i 109 (81) kommuner och regioner. Den gröna låneandelen, dvs. utbetalda gröna lån i relation till den totala utlåningen, var 7,4 (6,5) procent. Jämförelsesiffror avser 31 december 2017.
För att finansiera de Gröna lånen utfärdar Kommuninvest gröna obligationer. Per 31 december 2018 var 20,4 (14,4) miljarder kronor utestående i fem (tre) gröna obligationer, vilket gör Kommuninvest till Sveriges största emittent av gröna obligationer.
Totalt förväntar sig Kommuninvest att låna upp 100-120 miljarder kronor i långfristig finansiering under 2019.
Bilden:
Bostadsområdet Aspö Ekologi i Skövde finansieras med gröna lån från Kommuninvest.
Bild: WEC360