Nyheter

Frölunda Torg storinvesterar i unikt grönt energiprojekt

Frölunda Torg lanserar i år projektet Geo Sol, en jätteinvestering i förnybar energi som ska försörja fastigheten. Unikt är att energin från solen omvandlas till komfortkyla och spillvärmen från den processen lagras i berget till vintern när värmen behövs. Investeringen beräknas till cirka 32 miljoner kronor, och sänker årligen Frölunda Torgs fossila utsläpp med 225 ton C02.
– Det är en investering för klimatet, och ett led i ett omfattande och nytänkande hållbarhetsarbete, säger David Schongin, Centrumchef Frölunda Torg.
Projektet som döpts till Geo Sol innebär en betydande investering på cirka 32 miljoner för installation av solceller på taket till Frölunda Torg samt en geoenergianläggning i källaren. Satsningen kommer radikalt att minska Frölunda Torgs klimatpåverkan genom omställningen till förnyelsebar energi.
– Mig veterligen är detta unikt för ett köpcentrum, jag känner inte till något liknande i den här omfattningen och det är en ovanligt stor satsning för att vara köpcentrum, säger Henrik Pihlblad , Teknisk Chef Frölunda Torg och ansvarig för projektet.
Anläggningen kommer att producera 525 MWh elenergi per år, vilket ungefär motsvarar årsförbrukningen för 27 stycken villor. Vidare kommer här att produceras 2600 MWh värmeenergi vilket motsvarar en årsuppvärmning av ungefär 175 villor.
– Totalt sett innebär det att vi sänker våra fossila utsläpp med ungefär 225 ton C02/år. Som jämförelse motsvarar detta cirka 100 flygresor från Göteborg till New York, säger Henrik Pihlblad.
Satsningen på kombinationen solceller och geoenergi är alltså betydande, och effekterna beräknas bli avsevärda:
– Det handlar om en investering för klimatet, även om det på sikt också ger stora ekonomiska fördelar för verksamheten. Det är ett led i vår storsatsning på långsiktigt hållbarhetsarbete som även inkluderar sociala projekt som CentrumAkademin, Fritidsbanken och Eldsjälar, säger David Schongin.
Det riktigt unika med Geo Sol ligger i själva kombinationen av systemen. Solcellerna på taket försörjer värmepumpar och kylmaskiner med elenergi och dessa ansluts till ett geolager i berget under fastigheten för energitillförsel och lagring av spillvärme.
– På så vis kommer vi att kunna använda både solens och bergets förutsättningar, den kombinationen är unik. Därmed slipper vi använda fossila energislag och gör en grön växling till förnyelsebar energi, säger Henrik Pihlblad, Teknisk Chef Frölunda Torg och ansvarig för projektet.
”Problemet” med solkraft är att det främst levererar energi sommartid, men under den korta perioden är det svårt att ta tillvara all producerad elenergi. Idag blåses överskottsenergin från komfortkylaproduktionen ut på yttertaket och tas ej tillvara och på vintern värms byggnaden med fjärrvärme. Geolagret blir en slags ”termos” där denna spillvärmeenergi kan lagras. Med projektet Geo Sol ändras spelplanen:
– Solcellerna producerar elkraft som bland annat försörjer komfortkylaproduktionen i fastigheten sommartid. Vid denna produktion skapas spillvärme som via geoenergilagret nu kan lagras i berget och användas för att värma fastigheten vintertid. På så vis kan berget användas som ett slags batteri för den producerade elkraften från solen strålar. Om än i ett annat energislag än elektricitet. Systemet ger oss alltså möjlighet att använda kraften i solen både för värme och komfortkyla över hela året.
Solcellerna kommer att börja leverera elkraft redan i juni, och i september kommer anläggningen att leverera energi fullt i systemet. Anläggningen kommer att täcka fastighetens totala behov motsvarande cirka 10 procent elenergi, 80 procent värme och 15 procent komfortkyla. Det innebär ett radikalt minskat klimatavtryck från fastigheten.
Bilden:
Färgerna symboliserar varmt och kallt vatten. Värmepumpar, växlare och pumpar syns på bilden.
Foto: Tommy Öhman.