Nyheter

Förslag till ny vision och nya mål för Örnsköldsviks kommun

Nu presenteras förslaget till Örnsköldsviks kommuns nya vision och nya mål som tar sikte på fortsatt stark tillväxt och fokuserar särskilt på skolan, näringslivet, boendemiljön och klimatet.
Visionen och målen gäller för den kommande mandatperioden och tas upp för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott nästa vecka och slutligen i kommunfullmäktige den 25 mars.
– Visionen harmoniserar nu med den vision som vi redan arbetar med i utvecklingsarbetet Världsklass Örnsköldsvik, säger kommunstyrelseförande Per Nylén (S). Vi väljer nu också att tydligt fokusera på tre mål som är i linje med den tillväxt som visionen pekar på.
Förslaget till ny vision och mål lyder:
”Vi bygger bäst tillsammans!
2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje.
Utgångspunkter
För att uppnå visionen är näringslivet, kulturlivet och föreningslivet tillsammans med kommunens medarbetare aktiva och viktiga aktörer för att människor ska vilja bo i, leva i och besöka Örnsköldsvik. Såväl staden som bygderna bidrar till utvecklingen och kommunens satsningar fördelas över hela det geografiska området.
Örnsköldsvik välkomnar teknisk utveckling och en mångfald av människor och idéer. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, enligt Agenda 2030, är vägledande för verksamhet och beslut. Ett aktivt miljö- och klimatarbete genomsyrar kommunkoncernens verksamheter, liksom ständiga förbättringar och varsamhet med skattemedlen.
I Örnsköldsvik är det tryggt att leva, med god hälsa genom livets alla faser, i hela kommunen. Kommunen styrs effektivt utifrån nytta, kvalitet och hållbarhet för alla invånare, med ett samverkande perspektiv där många aktörer bidrar.
Kommunfullmäktiges mål
För mandatperioden 2019-2022 har kommunfullmäktige satt följande mål för kommunkoncernen:
Örnsköldsviks skolor bygger lärande för livet och ska vara en högt rankad skolkommun vad gäller meritvärden. Alla barn ska känna sig trygga i skolmiljön.
Örnsköldsviks växande näringsliv utvecklar nya produkter, upplevelser och tjänster som i kombination med en attraktiv boendemiljö ger förutsättningar att uppnå visionen om befolkningstillväxt.
Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara klimatneutral och energieffektiv år 2030. Varor som köps in ska i huvudsak vara giftfria, återvunna eller av förnybar råvara.”
Bilden:
I Inre hamnen byggs nya lägenheter och affärslokaler. Näringslivets betydelse och tillväxt betonas i målen.
Foto: Örnsköldsviks kommun