Nyheter

AF Gruppen visar kraftig tillväxt och ett starkt resultat

AF Gruppen levererar ett starkt resultat för både fjärde kvartalet och för helåret 2018. Omsättningen ökade med 37 procent till MNOK 18 767 och vinstmarginalen (EBT) för året blev 6,1 procent.
Omsättningen i fjärde kvartalet uppgick till MNOK 5 656 (4 296) och resultatet före skatt blev MNOK 373(310). Detta gav en vinstmarginal (EBT) på 6,6% (7,2 %).
AF Gruppens omsättning under 2018 uppgick till MNOK 18 767 (13 704). Preliminärt resultat före skatt för 2018 blev MNOK 1 136 (935), motsvarande en vinstmarginal (EBT) på 6,1 % (6,8 %).
En god orderingång under 2018 gav en orderreserv på MNOK 21 541(19 773) vid årets utgång.
Anläggningsmarknaden i Norge är god och mindre känslig för konjunkturförändringar, då offentlig efterfrågan är den starkaste drivkraften bakom anläggningsinvesteringar i Norge.För 2018 uppgick omsättningen till MNOK 5 861 (3 569) och resultatet före skatt MNOK 293 (269). Verksamhetsområde Anlegg hade en mycket hög aktivitet med en omsättningstillväxt på 64 % under 2018. Tillväxten var organisk.
Under 2018 var aktiviteten hög i verksamhetsområde Bygg. Aktivitetsnivån förväntas vara fortsatt stabil under 2019. Omsättningen för året uppgick till MNOK 9 055 (7 474) och resultatet före skatt blev MNOK 645 (481).
Aktiviteten på bostadsmarknaden har varit hög under året, med många pågående projekt. En avvaktande bostadsmarknad kan komma att påverka antalet påbörjade nya bostadsprojekt. Verksamhetsområde Eiendom har en hög aktivitet och många projekt är under uppförande. Detta gav goda resultat för 2018. Eiendom levererade 2018 ett resultat före skatt på MNOK 157 (64). Resultatet för året inkluderar försäljning av bolagets andel i två kontorsfastigheter på Hasle i Oslo.
Verksamhetsområdena Miljø och Energi har en god marknad. Miljø uppnådde 2018 en omsättning på MNOK 598 (474) och ett bra resultat före skatt på MNOK 43 (27).Energi hade under 2018 en omsättning på MNOK 277 (244) och ett svagt resultat före skatt på MNOK -2 (22). Från och med 2019 organiseras och rapporteras Energi & Miljø som ett verksamhetsområde.
Marknaden för nedmontering och återvinning av oljeplattformar kännetecknas av stark konkurrens och få rivningsuppdrag som ska genomföras under 2018 och 2019. Under hösten har kontrakt tecknats för flera nya projekt. Offshore-arbetena i dessa projekt kommer att utföras under 2020 eller senare. Omsättningen för 2018 slutade på MNOK 655 (664) och resultatet före skatt blev MNOK -27 (49).
Den svenska anläggningsmarknaden präglas av stark konkurrens. Bostadsmarknaden är mer avvaktande än i Norge. Marknaden för miljötjänster är bra även i Sverige. Verksamhetsområde Sverige hade en omsättning på MNOK 2 270 (1 611) och ett resultat före skatt på MNOK 113 (82). Efter kvartalets utgång har AF Gruppen ingått ett slutligt avtal om att köpa 70 procent av aktierna i HMB Holding AB (HMB). HMB uppför både kommersiella fastigheter och bostäder i Stockholm/Mälardalen samt i Dalarna, Västmanland, Uppland och Gästrikland.
AF Gruppen har en mycket solid finansiell position. Kassaflödet från verksamheten var MNOK 582 (325) i fjärde kvartalet och MNOK 841 (1 354) för 2018. AF Gruppen hade per den 31 december 2018 netto räntebärande fordringar på MNOK 894 (1 210). Resultat per aktie för 2018 blev NOK 7,88 (6,43). Styrelsen föreslår en utdelning på NOK 5,00 (5,00) per aktie för utbetalning första halvåret 2019.
AF ställer samma stränga säkerhetskrav på alla samarbetspartners och leverantörer som på egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna inkluderas i skadestatistiken. H-värdet för fjärde kvartalet var 0,6 (1,1). För 2018 var H-värdet 0,8 (1,1).
AF arbetar systematiskt och målinriktat för att undvika arbetsrelaterad frånvaro. Målsättningen är att den totala sjukfrånvaron ska vara lägre än 3,0 %. Sjukfrånvaron för fjärde kvartalet var 3,3 % (3,0 %) och för 2018 3,3 % (3,0 %).
– AF Gruppens resultat för 2018 visar att vi är på god väg att nå våra mål om lönsam tillväxt och en omsättning på 20 miljarder 2020. Vi har under 2018 haft en betydande organisk tillväxt inom både Anlegg och Bygg. Förvärvet av entreprenören HTB på Vestlandet under fjärde kvartalet och den svenska entreprenören HMB efter årets slut är därtill en stadig grund för strukturell tillväxt framöver. Med ett resultat före skatt på MNOK 1 136 för helåret och en vinstmarginal på 6,1 % är det många medarbetare som förtjänar att lyftas fram.
– Tydliga värderingar, riskstyrning och systematiskt arbete med hälsa, miljö och säkerhet är en del av AF-kulturen. Vi kan se tillbaka på ett år med låg skadefrekvens, men dödsolyckan på Tvedestrand-Arendal-projektet i maj har satt spår. Vårt ansvar är att lära av våra misstag och genomföra åtgärder som förstärker skyddet mot oönskade händelser så att liknande olyckor inte händer igen. Gott värdeskapande ska inte ske på bekostnad av säkerhet och etik, säger Morten Grongstad, koncernchef i AF Gruppen.
Bild: AF Gruppen