Nyheter

Godkänd detaljplan för hotell vid IKSU

Byggnadsnämnden i Umeå har godkänt detaljplanen för det planerade sporthotellet vid IKSU. En detaljplan för området har tidigare antagits av byggnadsnämnden men blivit upphävd i mark- och miljödomstolen då detaljplanen stred mot översiktsplanen.
Att ta beslut om en detaljplan som går emot översiktsplanen kan inte byggnadsnämnden göra och därför förs planen nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.
I översiktsplanen står att marken kring IKSU ska användas till idrottsanläggning. Mark- och miljödomstolen ansåg inte att sporthotell inryms i det begreppet. För att ändra detaljplanen till att även tillåta hotell krävs ett antagande i kommunfullmäktige.
– Detaljplanen ser i stort sett ut som den vi antog under 2016 men nu förs den alltså vidare till kommunfullmäktige för antagande. Ett hotell i anslutning till IKSU Sport blir ytterligare ett lyft för området och IKSU. Det förbättrar möjligheterna att förlägga idrottsutbildningar, idrottsforskning, läger och träningar till universitetsområdet, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.
Den nya byggnaden kan som högst bli 70 meter över nollplanet, vilket motsvarar ungefär 8–10 våningar. Detaljplanen innehåller flera bestämmelser kopplat till utformningen av den nya bebyggelsen. Bland annat ska nya hus placeras närmare gatan. Syftet med det är att ge området stadskaraktär.
– Planen styr både hus och dess entréer mot gatan, med möjlighet till restauranger i bottenplan. Det bidrar till att ge området stadskaraktär med liv och rörelse under en stor del av dygnet. Det här är ett viktigt stråk som vi vill ska vara inbjudande hela vägen till ett framtida Tomtebo strand, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.
Bilden:
Möjlig utbyggnad enligt detaljplanen.
Bild: Tirsén & Aili Arkitekter