Nyheter

Akademiska Hus först ut att öka sin satsning på konst

Akademiska Hus kommer med start 2019 att investera minst 10 miljoner kronor per år i konst vid landets universitet och högskolor. Satsningen sker genom ett fördjupat samarbete med Statens konstråd, som ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusområden på ett nytt sätt. Akademiska Hus blir därmed det första statliga fastighetsbolaget som förverkligar det nya politikområdet för ökat fokus på konst när staten bygger.
Tillsammans med landets universitet och högskolor verkar Akademiska Hus för att skapa levande och konkurrenskraftiga campus. Med det menas miljöer som förutom hög kvalitet på undervisning och forskning också erbjuder mötesplatser som främjar samarbete och kunskapsöverföring mellan akademi, näringsliv och det omgivande samhället, men även att det ska finnas tillgång på campusnära studentbostäder, service, idrott och kultur.
Akademiska Hus har genom ett långt samarbete med Statens konstråd en av de största samlingarna av offentlig konst i Sverige med flera hundra permanenta verk i sitt fastighetsbestånd. Nu intensifieras det arbetet ytterligare genom att parterna har skrivit under ett avtal, som markerar startskottet för hur Akademiska Hus och Statens konstråd tillsammans vill bryta ny mark för hur konst kan bidra i forsknings- och lärandemiljöer. Avtalet innebär också att Akademiska Hus sätter som riktvärde att från och med 2019 investera minst 10 miljoner kronor per år i ny konst på campus.
– Vi är stolta över att vi som första statliga fastighetsbolag gör en kraftfull satsning på konsten. Tillsammans med Statens konstråd kommer vi nu att integrera den konstnärliga gestaltningen i våra tidiga skeden när ett campusområde eller enskild byggnad ska utvecklas. Genom att involvera konstnärer och kuratorer redan från början öppnar vi upp för oväntade infallsvinklar och lösningar på hur miljöerna kan gestaltas. Med mer konst på campus vill vi inspirera alla som vistas där till nya perspektiv och tankar, säger Catarina Fritz, ekonomi & finansdirektör och vice vd Akademiska Hus.
Gestaltning av livsmiljöer ett prioriterat politikområde
Det fördjupade samarbetet mellan Akademiska Hus och Statens konstråd är även ett led i att riksdagen under 2018 har fastslagit en ny politik för arkitektur, form och design. Statens konstråd har genom den nya politiken getts ett särskilt uppdrag att i samarbete med statliga fastighetsförvaltare utarbeta ett metodstöd för hur upp till en procent av budgeten för ett byggprojekt, vid nybyggnation, om- eller tillbyggnad, kan avsättas till bild- eller formkonstnärlig gestaltning när staten bygger.
– Vi är mycket glada att tillsammans med Akademiska Hus gå i täten för att implementera det nya politikområdet. Vår gemensamma förhoppning är att detta arbete ska inspirera andra till nya former av samverkan, innovation och utveckling av goda livsmiljöer, säger Magdalena Malm, direktör vid Statens konstråd.
Bilden:
Humanistiska teatern, Uppsala universitet, konstnär Ann Lislegaard.
Foto: Ricard Estay