Nyheter

Snöskottningsregler ”en riktig brain freeze” för husägare

Efter den senaste tidens kraftiga snöfall ligger snön i drivor utanför husen. Men vems ansvar är det egentligen att hålla trottoaren utanför tomtgränsen skottad och sandad? En genomgång som försäkringsbolaget If har gjort av reglerna i några av Sveriges större kommuner visar att den saken varierar beroende på var i landet du bor.
Det kan finnas skäl att kolla upp hur det ligger till i din kommun – i värsta fall kan du bli skadeståndsskyldig om någon halkar utanför ditt hus.
Under den senaste veckan har snön vräkt ner över stolar delar av Sverige och längs gatorna har plogbilarna kört i skytteltrafik. Men när det gäller gångvägar och trottoar utanför ditt hus råder olika regler kring ansvaret för sandning och skottning.
I Göteborg har villaägaren ansvar för snöröjning upp till tio meter utanför tomten, och kan bli skadeståndsskyldig om någon halkar. Däremot slutar Jönköpingsbons ansvar vid tomtgränsen.
– Det är mycket förvirrande att det skiljer sig åt och det är många gånger svårt att hitta information om vad som gäller. I Stockholms kommun är det till och med olika vad som gäller i olika områden inom kommunen. Allt som allt är det nog för att ge husägare en riktig brain freeze, säger Caroline Starck, informationschef på If.
Förutom att det skiljer vem som har ansvaret för trottoaren, så skiljer även vad som ingår i ansvaret. I Göteborg har husägaren ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till tio meter utanför tomtgränsen. Finns ingen gångbana eller trottoar är det 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen som gäller. I Norrköping är samma ansvarområde satt till minst 1,5 meter. Vidare uppmanas husägaren i Arboga att alltid skotta en cirka 1,2 meter bred gångbana för rullstol och barnvagn och i bland annat Bjuv är du specifikt skyldig att hålla rännstensbrunn utanför din fastighet fri från snö och is.
Många saknar samtidigt kännedom om hur reglerna ser ut där de bor. En undersökning som If gjorde för några år sedan visade att ungefär varannan svensk villa- eller radhusägare inte vet vad som gäller i den egna kommunen.
– Det skulle underlätta om alla kommuner hade samma regler. Risken för olyckor ökar betydligt om ansvaret för att skotta och sanda på vägbanan faller mellan stolarna. Dessutom kan det bli svårt för exempelvis brevbärare och räddningstjänst att ta sig fram, säger Caroline Starck.
Dessutom kan okunskapen bli kostsam då fastighetsägaren kan bli skyldiga att betala böter om inte snöröjning och sandning sköts. Om det händer en olycka kan fastighetsägaren dessutom bli skyldig att betala skadestånd.
– Är man inte helt säker på vad som gäller i ens kommun är rådet att gå in på kommunens hemsida och läsa på, tipsar Caroline Starck.
När det gäller hyres- och bostadsrätter är det hyresvärden och bostadsrättföreningens ansvar att sanda, salta och skotta och även se till att istappar inte hänger ner över gatan.
Det här gäller i Sveriges tio största kommuner:
Stockholm
Kommunen/Husägaren. Beroende på adress och avtal är det olika om det är kommunen eller husägaren som står för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utanför tomten.
Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.
Du som fastighetsägare ansvarar för snö och istappar på taket samt isbildning på trottoaren som orsakats av vatten från stuprännor.
Genom att flytta taksnön mot körbanan efter skottningen möjliggörs även framkomlighet för gående, cyklister och rullstolsburna på gång- och cykelbanan.
Ta bort föremål som är i vägen för plogbilarna på trottoaren exempelvis byggsäckar.
Tänk på att snöröja ordentligt fram till din sopbehållare och sanda så att personalen kommer fram till säcken eller kärlet.
Göteborg
Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser.
Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.
Fastighetsägaren ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till tio meter utanför tomtgränsen. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.
Frilägg gatubrunnar så att smältvatten kan rinna undan.
Röj bort snömassor och istappar från taket så att det inte faller ner på dem som passerar intill din fastighet.
Malmö
Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser.
Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.
Villaägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför sina hus. Det gäller även andra ytor för gångtrafiken även om de inte kallas för trottoarer
Är gångbanan inte tydligt avskild har du ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten.
Snö ska skottas bort så snart som möjligt.
Uppsala
Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser.
Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.
Om gångbanan utanför din fastighet är hal eller snötäckt ska du se till att den sandas eller skottas.
Om det inte finns någon gångbana ska ett utrymme motsvarande en gångbana skottas och/eller sandas för att gångtrafikanter ska kunna ta sig fram.
Om det finns risk för fallande is eller snö ska du spärra av trottoarerna, sätta upp varningsskylt om snöras och sedan röja undan snön och isen.
Linköping
Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser.
Kommunen ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.
När kommunen plogar gator placeras snön i och över kantstenen, alltså mellan gatuytan och gångbanan. Bakom denna snösträng kan och ska gångbanan snöröjas och halkbekämpas av fastighetsägaren.
Vid halka ska fastighetsägaren skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka.
Snö från gångbana får läggas upp i vall mot körbana men ej skottas ut i körbana.
Örebro
Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser.
Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.
Det är alltid fastighetsägaren/villaägaren som ansvarar för att sopa, sanda och skotta trottoarer och gångbanor utanför fastigheten.
Ansvaret på fastighetsägaren innebär också att skotta bort eventuella snövallar mot gatan på de platser som vi hämtar sopor på.
Det är också fastighetsägaren som ansvarar för takskottning och ser till att farliga istappar tas bort.
Västerås
Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser.
Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.
Om det tryckts upp en plogvall mot ditt staket eller häck sandar du utanför plogvallen
Tänk på att snö från din tomt inte får tippas på kommunens mark eller skottas ut på gatan. Snö och is som skottas ner från tak och ut på gata eller gångbana måste tas bort av fastighetsägaren direkt.
Helsingborg
Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser.
Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.
Avlägsna snö och is och se till att det inte är halt, antingen på gångbanan eller precis utanför snövallarna.
På vissa ställen finns cykelbana eller plantering mellan fastigheten och gångbanan. Det har ingen betydelse, gångbanan utanför är fortfarande ditt ansvar.
Du har ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten och ska se till att det inte är halt utanför snövallarna, så att det finns ett halkfritt och tillräckligt stort utrymme för gående.
Norrköping
Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser.
Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.
Fastighetsägaren ska se till att gångbanan hålls i bra skick så det inte kan uppstå problem för människors hälsa. Ägaren ska se till att platsen är trevlig, framkomlig och trafiksäker.
Med gångbana menas den trottoar som ligger utanför fastigheten. Om det inte finns någon trottoar, är det utrymmet på minst 1,5 meter som fyller gångbanans uppgift.
Jönköping
Kommunen har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser.
Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.
Fastighetsägare i Jönköpings kommun får gärna skotta och sanda trottoaren, men är inte skyldiga att göra det.
Som fastighetsägare är man däremot skyldig att se till att istappar inte kan falla ned och skada fotgängare.
Vid plogning av bostadsgator m.m. kan det bli vallar vid uppfarter. Ansvaret för framkomlighet ligger på varje berörd fastighetsägare.
Bild: If