Nyheter

Lantmäteriet föreslår nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner

Alla detaljplaner i Sverige ska finnas tillgängliga digitalt så att byggande kan ske snabbare och enklare. Det föreslår Lantmäteriet i en rapport till regeringen.
– Digitala detaljplaner är grunden för ett smartare samhällsbyggande och kortare planprocesser, säger Malgorzata Drewniak, jurist på Lantmäteriet och författare till rapporten.
Lantmäteriet har regeringens uppdrag att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess. I det arbetet har myndigheten konstaterat att det behöver bli enklare att utbyta information om planbestämmelser digitalt. Dagens detaljplaner finns ofta på papper eller bara delvis i digital form. De finns dessutom inte samlade nationellt och följer inte heller en gemensam standard.
Lantmäteriet föreslår nu i en delrapport till regeringen att landets detaljplaner ska göras tillgängliga digitalt på en nationell plattform där informationen ständigt är uppdaterad och åtkomlig.
– Företag kan planera och bygga mer kostnadseffektivt, myndigheternas handläggningstider blir kortare och risken för fel minskar betydligt. Det blir även enklare för privatpersoner att söka information ur en detaljplan för ett visst område, säger Malgorzata Drewniak på Lantmäteriet.
Fakta om delrapporten ”Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner”:
Lantmäteriets delrapport ”Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner” lämnades in till regeringen den 31 januari.
I rapporten definieras olika roller och deras ansvar där det föreslås att kommunerna ska ha en skyldighet att delta i den nationella infrastrukturen och vara informationsansvariga för detaljplaner och att de följer standard. Lantmäteriet föreslås få en roll som samordnare i fråga om bland annat avtal och ansvara för att det finns en gemensam ingång till informationen, exempelvis genom ett visningsfönster för digitala detaljplaner.
Förslaget är avgränsat till detaljplaner som är digitala idag och omfattar inte gamla detaljplaner.
Ett nationellt tillgängliggörande kan Lantmäteriet ha på plats till 2021.
En samlad kostnadsanalys och finansieringsmodell kommer att föreslås i den slutrapport som Lantmäteriet lämnar in i april.