Nyheter

Norrköping växer

Några planerade projekt som  Stadsplaneringsnämnden i Norrköping tar upp på ett möte tisdagen den 11:e december.

Planerad utveckling av Arkösund

Den 11 ska stadsplaneringsnämnden besluta om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram två nya detaljplaner i Arkösund.

Den ena detaljplanen syftar till att utveckla campingen och se om det möjligt att göra en småbåtshamn i Lindöviken.

Den andra detaljplanen kommer undersöka en förtätning av centrala Arkösund. Syftet är att göra det möjligt med fler bostäder och verksamhetslokaler i anslutning till affären.

Även en kanal föreslås mellan Beckmansviken och Lindöviken vilket skulle göra att halvön Lisslindö återgår till att bli en fristående ö med broförbindelse. Under våren kommer stadsbyggnadskontoret bjuda in till ett startmöte för planarbetet i Arkösund.

Parallellt med planarbetet pågår treåriga EU-projektet Coast4us i Arkösund med omland där syftet är att främja lokal delaktighet och förbättra planeringsunderlaget i kust- och skärgårdskommuner för länder kring Östersjön.

Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:1 (Sandtorp) med närområde

Detaljplanen för den tredje etappen av utvecklingsarbetet i Sandtorpska möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en blandad stadsbebyggelse. Planområdet omfattar cirka 29 hektar mark ochär beläget i stadsdelen Klockaretorpet, cirka två kilometer från Norrköpings centrum.

Genom detaljplanen möjliggörs en bebyggelse med cirka 550 nya bostäder samt torg, park, nya gång- och cykelstråk  och en ny dragning av spårvagnslinjen inom området. Förutom befintliga skolor och kontorsverksamhet, medger detaljplanen även möjligheten att etablera nya centrumverksamheter och skolor.

Sandtorps bebyggelse blir en länk mellan två stadsdelar av helt olika karaktär, Kneippen och Klockaretorpet. Målbilden är att området ska utvecklas till en ny attraktiv del av staden med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och gröna områden.

För området planeras en markanvisningstävling där den vinner som kan erbjuda lägst hyra till slutkunden.

Detaljplan för del av Styrstad 6:15 med närområde inom Styrstad och Rambodal inom Norrköping

Detaljplanen har stöd i översiktsplanen och syftet med den är att möjliggöra tomtmark för industri, kontor, centrumverksamhet och skolverksamhet. Planområdet utgör en etapp inom Kungsängens verksamhetsområde.

Flera utredningar har genomförts gällande bland annat buller, luft- och markmiljö, gestaltning och trafik. Utredningarna visar att detaljplanen inte bör medföra risk för betydande miljöpåverkan.

En lösning för hantering av dagvatten inom planområdet har tagits fram i samarbete med Nodra AB.