Nyheter

Parkeringshus och kontor ska byggas i Inre hamnen

Stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun kommer i slutet av oktober att gå ut med en markanvisningstävling för parkeringshus och kontor i den östra delen av Inre hamnen. Markanvisningstävlingen avser fastigheten Svanen 5 där kommunens ambition är att utse en byggherre som kan uppföra den nya bebyggelsen.

Parkeringshuset ska lösa delar av parkeringsbehovet för Inre hamnens första etapp och uppskattas kunna rymma cirka 450-600 parkeringsplatser. Markanvisningstävlingen omfattar även en byggnad för kontor eller annan liknande verksamhet som ska placeras i tomtens västra del mot de nya bostäderna, samt i söder mot områdets nya huvudgata och en planerad park.

Tävlingsförslagen kommer att utvärderas efter bland annat arkitektur och utifrån sina ekonomiska förutsättningar. Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska hålla samma höga kvalitetsnivå som Inre hamnens övriga projekt. Ett nytt parkeringshus ska också uppföras på ett långsiktigt hållbart sätt och krav om platser för bilpoolsbilar och laddstolpar för elbilar finns med som förutsättningar i tävlingen.

Ett detaljplanearbete pågår parallellt med markanvisningen och kommunens målsättning är att parkeringshuset ska stå klart innan etapp ett är inflyttat.