Nyheter

VentPartners unika partneringprocess ger resultat

När Riksbyggen och VentPartner skulle inleda ett ombyggnadsprojekt i Linköping, med kvarboende hyresgäster under byggprocessen, såg parterna till att lägga stora resurser på en kommunikationsplan för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god dialog. Fokus blev att föra en informativ dialog med en mjuk approach med hyresgästerna.

Under hösten 2016 utförde VentPartner tillsammans med Riksbyggen ventilationsåtgärder i ett referenshus i Riksbyggens fastigheter vid område 205 i Linköping, som en första etapp för att därefter fortsätta utförandet och fortsätta med resterande 15 flerfamiljshus. Området innefattar hyreslägenheter byggda under 60-talet samt en påbyggnad av en våning under slutet av 80-talet, som under flera år haft bristfälliga luftflöden, höga ljudnivåer m.m. Under renoveringsperioden har hyresgästerna bott i sina lägenheter, något som ställer krav på god kommunikation mellan projektets alla parter.

– Område 205 har haft mycket problem de senaste åren, då fastigheterna helt enkelt inte varit utrustade med moderna system, för exempelvis ventilation. På 60-talet byggde man såklart på ett helt annat sätt än vad man gör idag, säger Kristoffer Stralström, projektutvecklare på VentPartner.

Kommunikationsplan skapade tydlig information
Huvudsyftet med projektet var att få godkänd OVK i samtliga lägenheter. Intentionen var också att minska överhörning mellan lägenheterna. Som ett första steg träffades Riksbyggen och VentPartner under ett partneringmöte, där deltagarna fick presentera sig och ge sin syn på projektets utförande. Redan här lyftes frågan kring hur man skulle se till att informera hyresgästerna i god tid om projektet och planera för att minimera störningar i boende så långt som möjligt. Därefter startades arbetet med ett referenshus, vartefter erfarenheter samlades ihop, både från Riksbyggen, VentPartner och övriga projektparter, och självklart också från hyresgäster. Utifrån detta formulerade parterna en kommunikationsplan, som bland annat tar upp hur kommunikationen med hyresgästerna bör gå till, med fokus på en mjuk approach.

Genom att följa kommunikationsplanen eliminerades klagomål och missnöje hos hyresgästerna. Projektet i sig gick därmed mycket smidigt, där alla lägenheter nu har fått ny ventilation med helt godkänd OVK och kraftigt sänkta ljudnivåer. Ekonomiskt utfördes projektet under planerad budget, så extra beställningar kunde läggas till och skapa ett mervärde. Riksbyggen har tidigare genomfört en NKI-undersökning i området, där man fått stora klagomål på ventilationen. Via en kundundersökning som utfördes både under och efter ombyggnationen av ventilationen i referenshuset visade resultatet att hyresgästerna varit mycket nöjda.

– Det känns jättekul att projektet varit så lyckat. Det går inte att understryka nog hur viktigt det är med god kommunikation både före och under projektfasen, inte minst när hyresgäster finns kvar i byggnaderna under ombyggnationen. Vi har sett till att hyresgästerna löpande fått tydlig information, något som kan betraktas som en självklarhet, men som inte sällan förbises inom branschen, säger Kristoffer Stralström, projektutvecklare på VentPartner.

Projektet blev klart i december 2017.