Nyheter

Tuffa prioriteringar väntar Västerås stifts församlingar

Västerås stift beviljar församlingar och pastorat totalt 25,8 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning för 2019. Ersättningen är statens kompensation för att Svenska kyrkan vårdar och underhåller det kyrkliga kulturarvet.

Men arbetet med att prioritera bland ansökningarna har varit tufft, då totalkostnaden för de projekt som ansökt om ersättning var 82,6 miljoner kronor.

– Differensen vittnar om att statens kompensation inte tillnärmelsevis inte når upp till det verkliga behovet. Det gör att många angelägna projekt i stiftet måste vänta för att medlen inte räcker, säger Mikael Karlsson Aili, stiftsantikvarie i Västerås.

Kyrkostyrelsen beslutade i maj i år att fördela de 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning som staten ger som ersättning till Svenska kyrkan för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Den summan ska jämföras med det verkliga behovet på 1 129,6 miljoner kronor, som är den sammanlagda kostnaden för projekt som samtliga församlingar, pastorat och stift söker ersättning för.

I Västerås stift har den låga ersättningen inneburit tuffa prioriteringar. Särskilt då alla projekt som sökt medel varit angelägna.

– Vissa projekt skjuts upp och återkommer vid nästa ansökningstillfälle medan andra utförs men där församlingarna och pastoraten själva bär hela kostnaden, säger Mikael Karlsson Aili.

Falu Kristne kyrka beviljas ersättning
Bland årets beviljade ansökningar återfinns flera takrenoveringar och tjärningar, liksom ut- och invändiga putsarbeten, men också ett antal fönsterrenoveringar och konserveringsarbeten. Bland de större projekten finns Falu Kristine kyrka, där församlingen beviljats en ersättning på 9 miljoner kronor för en interiör renovering.

– För att kunna genomföra åtgärderna krävs flera specialistkompetenser, stor varsamhet liksom material- och metodkunskap. Den totala kostnaden för renoveringen uppgår till 16,7 miljoner kronor. Mellanskillnaden på 7,7 miljoner bekostar församlingen med medlemsavgifter, säger Mikael Karlsson Aili.

Insatsen omfattar en rengöring och konservering av altaruppsatsen från 1665 och predikstolen från 1654, rengöring och konservering av korfönstern och rengöring och spricklagning i tak och valv. Projektet är granskat av Länsstyrelsen som ser till att församlingen uppfyller de krav som ställs på förvaltning av kulturmiljö i Kulturmiljölagen.

Totalt har 18 projekt i Västerås stift beviljats kyrkoantikvarisk ersättning för 2019. 43 projekt i stiftet har fått avslag på sina ansökningar för samma period. Se bifogad lista för en sammanställning av samtliga projekt.

Fakta om den kyrkoantikvariska ersättningen:
Den kyrkoantikvariska ersättningen ska täcka de överkostnader som uppkommer vid renovering och underhåll av de kyrkor, inventarier och kyrkomiljöer som en följd av Länsstyrelsens beslut. Merkostnaden kan bestå av de särskilda hantverksmetoder och materialval som måste användas i kulturhistorisk bebyggelse och den specialistkompetens som anlitas för att utföra uppdragen. Det är alltså själva överkostnaden som staten kompenserar för, vilket gör att sökande enhet alltid måste ha en egeninsats.

Den kyrkoantikvariska ersättningen kan endast gå till gå till vård och underhåll av kyrkor, inventarier och kyrkomiljöer, men inte till nybyggnationer och anpassningar till församlingens egen verksamhet. Allt arbete, alla projekt och alla initiativ för att utveckla och tillgängliggöra kulturarvet utöver det som ryms inom villkoren för den statliga ersättningen, bekostas av Svenska kyrkans församlingar genom medlemspengar.

På bilden:
Renoveringen av Falu Kristine kyrka är ett av de projekt i Västerås stift som får kyrkoantikvarisk ersättning för delar av kostnaden.
Foto: Ulf Palm