Nyheter

L: Tillsätt en kustmyndighet med säte i Malmö

Mer än halva Skånes kust är idag hotad. En förändrad väderlek med ett tuffare klimat, hårdare vindar och havshöjningar ställer till stora problem. Om havsnivån stiger enligt prognoserna har alla skånska stränder spolats bort år 2050.

Det finns idag inte någon övergripande nationell strategi för kustskydd i Sverige. Liberalerna i Malmö föreslår därför att en nationell kustmyndighet inrättas med det danska Kystdirektoratet som förebild. En sådan myndighet hade kunnat samla expertkunskap kring stranderosion, översvämningar och havsnivåhöjningar och samtidigt ha muskler nog att ta ett helhetsansvar för den skånska kuststräckan.

– Med en kustmyndighet skulle vi få en mer långsiktig planering av skyddet av kuststräckan. Just helhetsansvaret är det vi ser som den stora fördelen: att någon kan peka med hela handen, säga vad som ska göras och när det ska göras. Idag ligger det ansvaret på enskilda och på kommunerna. Detta har lett till att vi på flera ställen fått hårda strandskydd, som murar och stenar. Det förvärrar problematiken och gör mer skada än nytta, säger Louise Eklund, riksdags- och regionkandidat för Liberalerna Malmö och ordförande för nätverket Gröna Liberaler Syd.

En svensk kustmyndighet skulle med fördel kunna placeras i Malmö. Staden ligger redan nu i framkant vad gäller maritim forskning med World Maritime University och dess miljöforskningsinstitut The Global Ocean Institute. Närheten till Lunds Universitet och den forskning som bedrivs där vad gäller erosionsskydd talar också till stadens fördel.

– Malmö är en fantastisk stad, men den är också sårbar. Stora delar av stadens kuststräcka hotas av stigande havsnivåer, säger Roko Kursar, ordförande för Liberalerna Malmö.