Nyheter

Sörmlands sjukhus för framtidens vård

Landstinget Sörmland genomför sitt största byggprogram på mycket länge. En rad ombyggnader och nybyggnader görs under en period på cirka tio år. Programmet berör Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Programmet ”Sörmlands sjukhus för framtidens sjukvård” omfattar mer än trettio delprojekt. Ungefär en femtedel av budgeten på 4,3 miljarder kronor är förbrukad hittills. Programmet beräknas pågå till 2025. Största delprojektet utgörs av en nybyggnad som ska rymma akutmottagning, förlossning med neonatalavdelning, intensivvårdsavdelning, hjärtintensiv, operation och vårdavdelningar.

På Nyköpings lasarett uppförs två nya byggnader. Den ena får entréhall i två plan med kafé och apotek, samt vårdavdelningar. Den andra kommer att inrymma operation, sterilcentral och akutmottagning. Vid Kullbergska sjukhuset är det fråga om ett 20-tal ombyggnationer och ett nytt hus med bland annat mottagning och vårdplatser.

Landstinget Sörmland har kontrakterat NCC för byggprogrammet. Det genomförs som en samverkansentreprenad med partneringupplägg.

– Samverkansentreprenad är enda sättet att handla upp ett så stort program, säger Johnny Niskanen, byggchef hos Landstinget Sörmland och i detta fall beställarens representant. Med vår begränsade organisation kan vi inte ta fram ett detaljerat förfrågningsunderlag. Vi har däremot gjort förstudier som beskriver behoven.

Därefter svarar NCC för programhandling, systemhandling och detaljprojektering. Detta sker transparent. Landstingets verksamhetsansvariga deltar i denna process och byggorganisationen är med för att diskutera tekniska lösningar.

Landstinget har sedan rollen som kontrollansvarig för de färdiga byggena. Det är en knepig roll. Landstinget kontrollerar gentemot BBR. Man ställer krav på NCC att byggena vid överlämnade ska vara felfria.

– Vi har beställt vissa funktioner och vill inrikta oss på att följa upp dessa, vilket till stor del måste ske senare och under driftfas, säger Johnny Niskanen.

Landstinget har vidare satt bestämda prislappar att nybyggen får kosta max 40000 kr per kvadratmeter BTA och ombyggnader 20000 kr per kvadratmeter. Dessutom 10 procent ”rabatt” på allt. För varje delprojekt räknar Landstinget fram en siffra exakt i kronor, som NCC måste hålla sig till.

Sammanfattningsvis består bygginsatserna av fyra nybyggnadsprojekt och ett trettiotal om/tillbyggnader. Landstinget har ramavtal med NCC om strategisk partnering som gäller till 2023. Upplägget innebär att för varje delprojekt erbjuder NCC ett affärsalternativ som Landstinget tar ställning till. Varje delprojekt genomförs i full transparens, både när det gäller projektering, produktion och ekonomi.

– Det är ett hedersuppdrag som vi fått i stort förtroende, säger NCC:s produktionschef Johan Karlsson. Vi är mycket noga med korrekt redovisning och transparens i varje steg. Särskilt som Landstingets satsningar är skattefinansierade är det viktigt att pengarna används ansvarsfullt.

De arbeten NCC redan har utfört tillsammans med orderlagda är värda ca en halv miljard kronor. Innan hela programmet är genomfört kan det bli 2,9 miljarder ytterligare för NCC.

NCC har uppdrag även åt andra landsting, som Östergötland, Örebro och Stockholm. Nationellt har företaget ett sjukhusnätverk som stärker gemensam kompetens och samlar erfarenhet.

– Det uppdrag vi nu har för Landstinget Sörmland är unikt till sin storlek. På alla sätt förvaltar vi detta stora förtroende och organiserar våra resurser på bästa sätt, både för projekteringen och byggproduktionen, avslutar Johan Karlsson på NCC.

I sin roll som samverkansentreprenör har NCC möjlighet att forma sitt team av underentreprenörer och konsulter i projektorganisationen. Tack vare partneringupplägget har Landstinget Sörmland insikt i och kan påverka denna process. Man har valt att anlita Ramböll för teknikområdena byggkonstruktion samt el/tele-, ventilation- och VS-projektering. I detta ingår också medicinska gaser samt sprinkler och larm- och säkerhetssystem. Dessutom svarar Ramböll för landskapsarkitektur inklusive trafik och väg.

– Vi har tidigare haft uppdrag inom Landstinget Sörmland, men även i Region Örebro och Östergötland, samt dessutom bland annat på Södersjukhuset i Stockholm. I flertalet fall har NCC varit engagerade för byggproduktionen, berättar Michael Gustavsson, kontraktsansvarig hos Ramböll, och i vanliga fall chef för Rambölls Global Division Hospitals, som finns representerad i sju länder.

På Ramböll har konsulterna mångårig erfarenhet av vad som krävs när lokaler för vården ska planeras, projekteras och produceras.

– I ett första skede har vi, NCC och arkitekten samarbetat för att ställa de rätta frågorna till vårdansvariga om vårdens behov, och sedan omvandla detta till tekniska lösningar, berättar Michael Gustavsson. Här är det viktigt att lyssna och sedan vara kreativ.

För dokumentationen används landstingens ”Program för Teknisk Standard”. Detta har lett fram till programhandling och nu utarbetas en systemhandling baserat på detta. Bland annat specificeras dimensionerande behov av värme, kyla, ventilation, el med mera, samt dimensionerande förutsättningar för stommen.

Därefter förs diskussioner om de tekniska lösningarna med NCC och deras underentreprenörer samt med teknikansvariga hos landstingets förvaltare. Först därefter kan detaljprojekteringen ta vid.

– Vi tillsammans med NCC och övriga engagerade företag arbetar parallellt med de tre sjukhusen. Detta ser jag inte som någon nackdel. Tvärtom, erfarenheter från ett sjukhus kan återföras till de andra. Jag är övertygad om att detta och upplägget med strategisk partnering blir framgångsrikt, avslutar Michael Gustavsson på Ramböll.

FAKTA

Sörmlands sjukhus för framtidens sjukvård

Ny- och ombyggnad på Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset

Beställare: Landstinget Sörmland

Byggentreprenör: NCC

Arkitekt: Carlstedt Arkitekter AB m.fl.

Konsulter: Ramböll m.fl.

Kostnad: 4,3 miljarder kronor

Tidplan: 2015 – 2025