Nyheter

700 synpunkter om Skutbergets utveckling – slutspurt av samrådet

Nu är det knappt två veckor kvar av samrådet om Skutbergets utveckling. 700 synpunkter har kommit in hittills och nu får alla Karlstadsbor som vill påverka förslaget skynda sig. Senast den 30 juni ska alla synpunkter ha kommit in.

Förslaget består av två delar, dels en vision med tillhörande planprogram och dels en detaljplan för temaparken Muminvärlden. Det är många som tagit chansen att tycka till om planerna.

Synpunkterna är av blandad karaktär, både positiva och negativa.

– Vi vill uppmana alla som inte redan spanat in förslagen i Karlstadsrummet eller på kommunens hemsida att göra det och lämna sina synpunkter på både utvecklingsförslaget av frilufts- och rekreationssområde och detaljplanen för temaparken, säger Ulf Nyqvist kommundirektör.

Många synpunkter bygger på missförstånd

En första genomgång av synpunkterna visar att det finns många som tror och är rädda för att hela Skutberget ska privatiseras och försvinna som frilufts- och rekreationsområde, vilket inte är fallet. Temaparken planeras på området från motionscentralen och norrut, mot båtrampen. Områdena söder om motionscentralen, badklipporna, stora stranden och skogen mot Vänern kommer att vara gratis att besöka – precis som idag. Det kommer också gå att grilla och motionera i området på samma sätt som idag.

– I övrigt kan vi se att det finns både positiva och negativa åsikter. En del tycker att hela Skutberget ska vara fritt tillgängligt för alla och att temaparken inte passar in på området. Andra menar dock att temaparken kompletterar Skutberget och friluftsområdet på ett bra sätt och att det innebär ett lyft för området, säger Emelie Öhrn, stadsbyggnadsplanerare.

Vanligaste frågan – kopplingen mellan temaparken och visionen

En av de vanligaste frågorna i samrådet är varför visionen inte blir verklighet om temaparken inte blir av. Det som inträffar är att förutsättningarna blir helt nya. Bland annat behöver flera funktioner inom temaparksområdet inte flyttas, till exempel badviken, motionscentralen och båtrampen. Det gör att det krävs ett omtag av hela processen för planprogrammet och att vi behöver börja om. Skutberget är också fortfarande utpekat som lämplig plats för en upplevelseanläggning i översiktsplanen.

Vad händer efter samrådet?

Samrådet pågår till den 30 juni – därefter kommer kommunen att gå igenom inkomna synpunkter, sammanfatta dem och eventuellt revidera förslagen. Sedan kommer planprogrammet/visionen lämnas till politiken för godkännande. Detaljplanen för temaparken kommer däremot ut på en andra remissrunda (granskning) innan kommunfullmäktige slutligen kan fatta beslut om att anta den.

Bild: Badvik västra entrén
Skiss: White arkitekter.