Nyheter

Företagarna: Förödande förslag från regeringen för småföretag i byggbranschen

Idag presenterade regeringen ett förslag om entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen.Förslaget innebär att en underentreprenör eller en huvudentreprenör kan bli skyldig att betala lön för andra underentreprenörers anställda. Företagarna är starkt kritiska till förslaget och menar att det framförallt kommer drabba mindre ägarledda företag och försvåra nyetablering i branschen.

– För mindre ägarledda företag i byggbranschen är förslaget förödande eftersom de ofta är både underentreprenörer och uppdragsgivare. Affärsrisken kommer öka påtagligt när de måste förhålla sig till att eventuellt behöva betala andra företags lönekostnader om en underentreprenör inte betalar ut förfallen lön, säger Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

– Entreprenörsansvaret i nuvarande förslag innebär ett stort avsteg från den arbetsrättsliga principen om arbetsgivaransvar som undergräver ansvarsfördelning på arbetsmarknaden. I värsta fall kan oseriösa aktörer leta kryphål i lagstiftningen för att helt enkelt låta bli att betala lön till sina anställda. En slags springnota i byggbranschen, fortsätter Lise-Lotte Argulander.

Den höjda affärsrisken kommer även göra avtryck i anbudskraven, och för det stora antalet mindre företag som är specialiserade inom vissa utföranden i byggprocesser, och företag som vill nyetablerar sig i byggbranschen, kommer trösklarna höjas till den grad att många av dem kan slås ut:

– Förslaget kommer medföra en förhöjd ekonomisk risk för den som ska anlita ett mindre högspecialiserat eller nystartat företag. En trolig konsekvens är att det blir minskad mångfald och färre entreprenörer i branschen, vilket i sin tur leder till minskad konkurrens på marknaden och att sektorns innovationskraft avtar, avslutar Lise-Lotte Argulander.