Nyheter

Brandskyddsföreningen: Ha med brandskyddet tidigt byggprojektet

Brandskyddskonsulterna kan sin sak. Men byggkonstruktörerna måste också ha vissa kunskaper i brandskydd för att ta höjd för vad brandskyddskonsulten föreslår eller kräver som lösningar. Det handlar bland annat om uppdelning i brandceller, plats för installationer och omfattning av den detaljprojektering som kan krävas.

Vid eventuell brand måste giftiga gaser ventileras ut. Detta för att räddningstjänsten ska få möjlighet ta sig in i byggnaden och släcka branden även inifrån. Dessutom, om brandgaserna blir riktigt heta, kan de sprida sig och antända fler delar av byggnaden.

Det är krav på brandgasventilation för vindar på byggnader med fler än 4 våningar, för trapphus högre än 3 våningar samt för alla källare.

Rökluckor, oftast på tak, är en billig lösning. Konstruktionen är enkel och de ”förspända” luckorna öppnar på en viss signal. De varma brandgaserna stiger uppåt och ut genom luckorna.

– Nackdelarna är att många luckor kan behövas och det kan finnas risk för kallras ner i verksamheten, säger Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Ett alternativ till många rökluckor är fläktar. En fläkt kan ersätta många rökluckor. Det kan då bli en billigare lösning. Utrustningen måste vara värmetålig och elförsörjningen till fläkten säker, även under brand.

– Under förprojektering eller detaljprojektering bör man överväga vilken lösning som ska väljas och i samband med planering tänka över behovet tillsammans med den övriga ventilationen, fortsätter Ville Bexander. Det är bra om byggkonstruktören och kanske även beställaren känner till de lösningar som finns.

Brandceller

Alla något större byggnader är uppdelade i brandceller för att branden ska begränsa sig till cellen. I flertalet hus med flera våningar fungerar bjälklagen som cellgränser. Varje lägenhet är en cell som skyddas med brandklassad lägenhetsdörr och säkra kabelgenomföringar. Hur förhindrar man då att elden sprider sig i ventilationssystemet?

Ett grepp är att ha separat kanalsystem för varje brandcell. Om kanalsystemet är gemensamt för fler celler, kan dessa i händelse av brand avgränsas med spjäll i gränserna. Det kan bli fråga om väldigt många spjäll. En tredje lösning är fläktar. Vid eventuell brand styrs luftflödet via förbigångsventiler förbi filter och varvar dessutom upp flödet. Ventilationssystemet fortsätter därmed att jobba, men forcerat så att branden inte sprider sig mellan celler.

– Gaserna i kanalerna kan bli mycket varma och kanalerna måste därför var noga isolerade. Dessutom måste systemet var utformat så att gastrycket där det brinner inte överstiger trycket i tilluften, för då kan branden sprida sig, förklarar Ville Bexander.

Fördelen är att man slipper brandgasspjäll. För stora byggnaden undviks att installera en stor mängd spjäll. Lösningen är dock dyrare eftersom den kräver förbigångsventiler och utökat styr- och reglersystem.

­– Lösningen kräver också betydligt mer projektering med hjälp av avancerade program. För exempelvis ett fyravåningshus kan dessa beräkningar ta flera dagar.

Rekommendationen är att tidigt i ett byggprojekt överväga olika lösningar för brandgasventilation och brandceller.