Nyheter

Ny investeringskalkylator kan säkra kommunernas budgetar

Under juni månad är det många kommuner som sätter sina budgetar för det kommande året.
Flertalet kommuner står inför stora demografiska och ekonomiska utmaningar, inte minst inom förskole- och skolverksamheten.

Enligt nya siffror från SKL gick var fjärde svensk kommun med underskott 2018, samtidigt som det är omfattande investeringar som behöver göras. Fram till 2026 behövs det över 1 000 nya skolor och förskolor. Vissa kommuner har ständig tillväxt medan andra har mer skiftande befolkningsmängd som det är svårt att prognostisera och planera för. Nu har Parmaco låtit ta fram en investeringskalkylator som ska underlätta för kommunerna när beslut ska tas om nya skolor genom att ge en överblick av de ekonomiska konsekvenserna vid olika val.

Denna kalkylator är en uppgradering av den modell som Hans Lind med kollegor på KTH tog fram för
Parmacos räkning för ett par år sedan. Nu har Parmaco i samarbete med Sitemakr utvecklat den
vidare och bland annat gjort den mer lättillgänglig som en webbapplikation så att fastighetsstrateger
på kommunen enkelt kan logga in och skapa scenarios efter de förutsättningar som finns inom just
den kommunen.

– När vi tog fram detta verktyg var syftet att kunna bistå kommunerna med en modell för att göra
jämförande investeringsbedömningar inför framtida lokalbehov och därmed få tydligare och bättre
beslutsunderlag. Verktyget ger en framtida bild av kommunens kassaflöde respektive resultat över
tid och baserat på vilket investeringsval man gör, säger Fredrik Wassermeyer på webbutvecklingsföretaget
Sitemakr.

Investeringskalkylatorn blir ett hjälpmedel för en kommun eller kommunalt bolag att med vissa
fastighetsekonomiska antaganden och förutsättningar upprätta en komparativ kostnadsanalys
mellan att investera i en permanent byggnad eller att hyra en tillfällig och anpassningsbar byggnad,
kopplat till behovsförändring och nyttjandegrad. Med verktyget får kommunen eller bolaget en
relevant resultat- och kostnadsbedömning över tid som en del av ett beslutsunderlag för kommande
investeringar av skolor och förskolor. Kommunen får även ett bättre underlag till sitt förberedande
budgetarbete, som i slutändan bidrar till en bättre upphandling genom att visa på det mest
ekonomiskt fördelaktiga anbudet kopplat till byggnadens livscykel.

– När jag och mina kollegor är ute i kommunerna och träffar våra kunder märker vi att många står
inför avvägningen om man ska bygga skolorna själva eller om de ska hyra och man undrar vad som är
mest kostnadseffektivt. Då kan detta kalkyleringsverktyg hjälpa genom att de olika förutsättningarna
tydliggörs och en klar kostnadskalkyl visar på det bästa alternativet utifrån just den kommunens
situation och förutsättningar, säger Eric Sjöö, regionchef på Parmaco.

Till hösten väntas en ytterligare uppgradering av verktyget vara klart, vilket kommer möjliggöra för
kommunerna att bättre prognosticera hur de kommande elevkullarna kommer att se ut. Detta för att
på bästa sätt kunna anpassa skolbyggnaderna efter det behov som finns nu och framför allt
framgent.

Om Sitemakr
Sitemakr är ett ungt webbutvecklingsföretag, specialiserat på att ta fram digitala verktyg till stöd för förvaltning
och utveckling av fastighetsbeståndet inom den offentliga sektorn.

Om Parmaco
Parmaco är ett finskt bolag som har över 60 års erfarenhet av att hyra ut arkitektritade anpassningsbara skolor
till kommuner. Skolorna designas och byggs efter varje kommuns specifika behov och användas precis så länge
som kommunen har behov av den. Ytan kan regleras över tid efter behov. Läs mer på www.parmaco.se