Nyheter

Godkänd detaljplan för Tomtebogård i Umeå

1200 nya bostäder i form av flerfamiljshus och radhus på Tomtebogård har nu kommit ett steg närmare byggstart. Byggnadsnämnden i Umeå kommun har godkänt detaljplanen som nu förs vidare till kommunfullmäktige för antagande. Planarbetet påbörjades 2015 och det har varit en planprocess med extra mycket dialog.

– Delaktighetsprocessen har varit omfattande och vi har tillsammans med boende på Tomtebo, elever på skolan och andra intresserade arbetat fram den här detaljplanen. Det har bland annat genomförts idéseminarier, elevarbeten och workshops där vi arbetat med visionen för framtida Tomtebogård. Det har varit mycket värdefullt och nu ser vi resultatet, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Tomtebogård kommer att bli ett attraktivt stadsdelsområde med gott om platser för utomhusaktiviteter.Lillberget och myrmarken kommer att bevaras som en förlängning av Nydalas rekreationsområde in i det nya stadsdelsområdet.

Det planeras för cirka 1200 nya bostäder i form av flerfamiljshus i fyra våningar och stadsradhus i tre våningar. Fem våningar blir möjligt vid ett torg samt vid den nordöstra infarten. Vid torget kommer det vara möjligt med verksamheter i bottenplan. En variation av fastighetstorlekar och bostadstyper ska göra det enklare att bo kvar i området genom livets alla faser.
Service

För att tillgodose bostädernas behov av service är det planlagt för tre förskolor samt centrumverksamheter som koncentreras kring torget.

– Tillskott av människor skapar underlag för etablering av kommersiell service inom området, vilket är efterfrågat av boende på Tomtebo. Inom planområdet ska det vara möjligt att etablera verksamheter som t.ex. handel, service, allmänna samlingslokaler, restaurang, bibliotek, föreningslokaler, kontor, vuxenutbildning, besöksanläggningar, säger Ulrik Berg (M), byggnadsnämndens vice ordförande.

Gångtrafikanterna högsta prioritet
För att skapa en attraktiv stadsdel för de boende har gångtrafikanterna högsta prioritet. För att minimera biltrafik inom planområdet placeras alla boendeparkering i områdets utkanter. Det innebär inte att bilen förbjuds, bara att den får en mindre central plats och att den framförs på de gåendes villkor inom stadsdelen.

Ta del av planen i 3D
http://www.umea.se/tomtebogardfinns en 3D-modell av planförslaget.

Bild: Umeå kommun