Nyheter

Antagen detaljplan för tre nya punkthus på Mariehem, Umeå

Byggnadsnämnden i Umeå kommun har antagit en detaljplan för tre nya punkthus vid Morkullevägen på Mariehem. De nya husen blir sex, sju och åtta våningar höga. Husen byggs på mark som idag främst används för parkering.

– En bra plats att komplettera med ytterligare bebyggelse på. Det ligger bra till i förhållande till offentlig och kommersiell service med bland annat förskola, skola och hälsovårdscentral i direkt anslutning. Totalt blir det cirka 70 nya lägenheter, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet avgränsas av Morkullevägen i norr, ett grönstråk med gång‐ och cykelväg samt anslutande bostadsbebyggelse i öster, Mariehemsskolan i söder samt bostadsbebyggelse i väst. De tre punkthusen placeras mot Morkullevägen i norra delen av planområdet där det idag finns parkeringsplatser. Nya parkeringsplatser kan byggas i ett underjordiskt garage.

De nya byggnaderna kan få en utformning som skiljer sig från den befintliga bebyggelsen. Marieområdet planerades och utfördes under sextio‐ och sjuttiotalet. Stadsdelen planerades bli ”den vita stadsdelen”, det vill säga utföras med vita fasader. De nya byggnaderna kan få en högre byggnadshöjd än närliggande byggnader samtidigt som också fasadkulörer och material kan avvika. Syftet är att låta de planerade byggnaderna bilda en egen årsring.

Bild: Umeå kommun