Nyheter

DEBATT: Traditionella kreditbedömningar hämmar rörligheten på bostadsmarknaden

Traditionella kreditbedömningar och rådande bostadsregleringar hämmar rörligheten på bostadsmarknaden likväl som att det hindrar allt fler svenskar att ens komma in på den. Dagens samhälle kräver en modernare syn på risker och möjligheter inom bankväsendet. Endast då kan dagens entreprenörer, unga vuxna och övriga arbetstagare erbjudas en rättvis åtkomst till hela bostadsmarknaden – inte bara en begränsad del av den.

Det skulle bidra till ökad ekonomisk tillväxt för samhället, menar Tomas Netz, Bolånechef på Bluestep Bank.

Bluestep Bank lät Kantar Sifo undersöka hur svenskarna upplever att landets banker bemöter potentiella bolånekunder. Det blev tydligt att andra anställningsformer än en tillsvidareanställning ofta leder till sämre bemötande, eller i värsta fall en stängd dörr. Hälften av svenskarna upplever att de traditionella bankerna är mer positivt inställda till dem som har en traditionell tillsvidareanställning.

Föga förvånande. Det har närmast etablerats som en sanning att en ”fast anställning” är ett nödvändigt kriterium för att beviljas ett bolån. Detta system är inte rimligt. Inte minst när 45 procent av de tillfrågade i samma undersökning säger att de någon gång vill kunna få sin inkomst i en annan form än genom en traditionell tillsvidareanställning. Hela fyra av tio tror att varannan svensk kommer att ha en modern anställningsform redan om tio år. Om de får rätt innebär det att miljontals människor riskerar att nekas lån på grund av föråldrade kreditbedömningsregler år 2029, vilket skulle resultera i en ännu större inlåsningseffekt på bostadsmarknaden än den vi redan ser idag.

Det är ingen naturlag som tvingar mina branschkollegor att säga nej eller ha dessa orimliga krav. Det befintliga systemet är konstruerat för att effektivt minimera risker likväl som kostnader för bankerna. Men när centraliserade processer och kostnadseffektivisering väger tyngre än individens faktiska betalningsförmåga blir ett sådant system exkluderande för en stor skara. I ett samhälle där gig-ekonomin bara växer och arbetsmarknaden är mer nyanserad än någonsin måste vi inom bankväsendet börja ifrågasätta dessa föråldrade system.

Ta frisören som har drivit sitt företag sedan 2003 som exempel. Han har haft en låg taxerad inkomst under de senaste åren på grund av investeringar i den egna verksamheten. Det medförde en dipp i den personliga inkomsten, men i utbyte skulle verksamhetskostnaderna sänkas kraftigt. Genom att enkom fokusera på den förminskade inkomsten nekades frisörens ansökan hos sin befintliga bank. Hade istället frisörens samlade återbetalningsmöjligheter tagits i beaktning – såsom ett starkt kundflöde, säkrade inkomster över en godtagbar tid framåt och minskade kostnader – hade banken kunnat se att hans ekonomi kunde klara av ett bolån, med de amorteringskrav som införts. Istället nekades frisören inträde på bostadsmarknaden och möjligheten till ett eget boende.

Den rigida och traditionella kreditbedömningen från förra seklet används än i dag. Den värderar människors historiska data högre än nutid och framtida potential. Det möjliggör för många banker att automatisera en stor del av bolåneprocesserna, vilket håller nere både administrativa kostnader och risker. Är detta godtagbara skäl till att verka för en allt mer exkluderande bostadsmarknad? Jag tycker inte det.

Redan idag finns det 470 000 egenföretagare (källa: SCB) och enligt vår Sifo-undersökning vill närmare hälften av svenskarna någon gång arbeta under andra former än just tillsvidareanställning. I likhet med en klar majoritet av de tillfrågade i undersökningen, undrar jag om det inte är hög tid för mina branschkollegor att lägga mindre vikt vid anställningsform vid bolåneansökningar och i stället se mer till individens återbetalningsförmåga? Om det inte görs går ett stort antal människor miste om möjligheten att köpa en egen bostad – trots att de har en hög kreditvärdighet.

Dagens unga vill ha mer flexibilitet och frihet både i arbetet och i övriga livet. 61 procent av dessa som svarade att de ville jobba i en modern anställningsform säger att de vill få ett friare val av arbetsuppgifter och arbetsplats. Detta är morgondagens låntagare, företagare, familjebildare och samhällsbyggare. När arbetsmarknaden förändras kommer många av dessa individer att mötas av stängda dörrar den dag de vill in på bostadsmarknaden.

Är det möjligtvis dags för Sveriges banker att inse att vi lever i en ny tid?

Av Tomas Netz, Bolånechef, Bluestep Bank