Nyheter

Umeå: Handel och bostäder i etapper

Sandbäckens handelsområde och Balticgruppens planerade bostads- och handelsprojekt på Ersboda kommer att byggas ut i etapper. Planeringsutskottet har beslutat om en inriktning på 37 500 kvm bruttoarea (BTA) handel på Sandbäcken. Inriktningen för området på Ersboda är bostäder för 500 personer samt 1 300 kvm handel.

Kommunen ansökte 2017 om planläggning av ett 40 ha stort område inom Umeå 4:3 m.fl. för handelsutveckling intill Greenzone, i anslutning till Ersboda handelsområde. Området går under arbetsnamnet Sandbäckens handelsområde. Ett antal optionsavtal finns skrivna med aktörer för etablering i området, varav vissa har ett mycket akut behov av nyetablering och/eller att expandera.

Främst volymhandel

Under planarbetets gång har det visat sig att planområdet behöver minskas kraftigt för att begränsa den trafik som kommande verksamheter skulle alstra till Ersbodarondellen. Bakom den bedömningen finns genomförda trafikutredningar. Mark och exploatering vid Umeå kommun har även valt att minska andelen detaljhandel i området till fördel för mindre trafikalstrande verksamheter, exempelvis bilhandel och annan volymhandel, för att möjliggöra så många etableringar som möjligt i den första utbyggnadsetappen. Detta har resulterat i en beräknad maximal byggrätt om 45 000 kvm.

Projekten bedöms samtidigt

Balticgruppen har ansökt om att i detaljplan pröva förutsättningarna för 700–900 bostäder (ca 1 300 boende) samt verksamheter och handel inom fastigheterna Pinnen, Struten och del av Ersboda 2:1, vid Cementvägen (nedan kallat Ersboda 2:1). Även detta projekt inverkar på trafiken i Ersbodarondellen, varför båda projekten skrivits fram till planeringsutskottet i samma ärende.

Etappvis planläggning

Mark och exploatering har gjort tre scenarier och förordat scenario tre, vilket också är planeringsutskottets beslut.

Scenario       Sandbäcken                             Ersboda 2:1

1                     45 000 kvm BTA handel              0 boende och handel

2                     9 000 kvm BTA handel                1 300 boende samt 3 500 kvm BTA handel

– En full satsning på något av projekten får stor påverkan på det andra. Därför måste projekten balanseras mot varandra och byggas ut etappvis, säger planeringsutskottets ordförande Janet Ågren (S).